Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

Na ostatniej XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2019 r., uchwaliliśmy nowy regulamin targowiska miejskiego. Ostatnia uchwała regulująca targowisko pochodziła z dnia 29 czerwca 2001 r., a następnie zmieniona została w 2004 r. i obecnie zawiera wiele nieaktualnych już przepisów.

Nowa uchwała jest dostosowana do obowiązujących przepisów prawnych, Regulamin dla Targowisk Miejskich przy ul. Okulickiego oraz przy ul. Poprzecznej w Stalowej Woli, a także ustali Regulamin dla Targowiska „Mój Rynek” – hali owocowo-warzywnej przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli, która jest w tym momencie kończona. Poniżej Regulamin Targowiska.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin Targowiska Miejskiego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli oraz przy ul. Poprzecznej w Stalowej Woli zwanego dalej „Targowiskiem” i związane z tym prawa i obowiązki osób prowadzących działalność handlową i osób z niego korzystających.

§2.

 1. Właścicielem Targowiska jest Gmina Stalowa Wola, która jest równocześnie prowadzącym Targowisko.
 2. Prowadzenie Targowiska może być powierzone innemu podmiotowi na podstawie stosownej umowy.
 3. Targowisko oznaczone jest tablicą informującą, na której zamieszczone są podstawowe zasady jego funkcjonowania.

§3.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) straganie, namiocie, stole – rozumie się przez to urządzenie posiadające własną konstrukcję, zadaszone lub niezadaszone, niezwiązane trwale z gruntem;

2) ławie handlowej – rozumie się przez to urządzenie targowiskowe udostępnione przez Gminę, posiadające własną konstrukcję, zadaszone lub niezadaszone, związane trwale z gruntem;

3) pojeździe – rozumie się przez to w szczególności samochód osobowy, samochód dostawczy, przyczepę lub naczepę;

4) stanowisku handlowym – rozumie się przez to oznaczoną i wyodrębnioną przestrzeń sprzedaży zajętą przez sprzedającego;

5) punkcie sprzedaży – rozumie się przez to miejsce, w którym osoba prowadzi sprzedaż, w szczególności z ręki, kosza, wiadra, skrzyni, namiotu, straganu, stołu, ławy handlowej, pojazdu;

6) powierzchni sprzedaży – rozumie się przez to teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży i obszaru służącego sprzedającemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, w tym miejsce przeznaczone na ekspozycję i magazynowanie towaru oraz obszar zajęty dla potrzeb bytowych sprzedającego.

Rozdział II.

Terminy i czas trwania targów

§4.

 1. Targowisko czynne jest codziennie z wyjątkiem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach: od poniedziałku do piątku od 600 do 1800, a w soboty od 600 do 1400.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby, dopuszczalne jest przedłużenie godzin otwarcia Targowiska w stosunku do godzin określonych w ust. 1.
 3. W razie uzasadnionej konieczności dopuszczalne jest zarządzenie wcześniejszego zakończenia sprzedaży w danym dniu i opuszczenia Targowiska lub jego części.

Rozdział III.

Warunki uczestnictwa w targach i towary dopuszczone do sprzedaży na Targowisku

§5.

 1. Sprzedaż na Targowisku może być prowadzona w szczególności ze straganu, namiotu, stołu, ławy handlowej, pojazdu, z ręki, kosza, torby i wiadra.
 2. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, za wyjątkiem tych, których sprzedaż podlega szczególnym regulacjom, reglamentacji, nadzorowi lub kontroli.
 3. Sprzedający na Targowisku zobowiązany jest uwidocznić ceny na towarach oferowanych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację co do ich wysokości.
 4. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia.
 5. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
 6. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna się odbywać zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

§6

 1. Sprzedający zajmują stanowiska handlowe wyznaczone przez prowadzącego Targowisko, który czuwa nad ich prawidłowym wykorzystaniem.
 2. Brak wolnego punktu sprzedaży uniemożliwia sprzedającemu prowadzenie sprzedaży, chyba że prowadzący Targowisko wyznaczy inne możliwe do wykorzystania na potrzeby sprzedaży miejsce na terenie Targowiska.
 3. Dokonywane przez sprzedającego dla potrzeb przydzielonego stanowiska handlowego czynności zaopatrzeniowe nie mogą powodować ograniczeń lub utrudnień w ruchu drogowym i pieszych.
 4. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowiska, Gmina nie zapewnia każdemu sprzedającemu dojazdu do punktu sprzedaży lub skorzystania z możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży.

§7

 1. Na terenie Targowiska wprowadza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.
 2. Nie zajęcie przez sprzedającego stanowiska handlowego do godz. 8:00 skutkuje utratą prawa do zajęcia go w danym dniu.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, dopuszczalne jest swobodne dysponowanie przez prowadzącego Targowisko niezajętym stanowiskiem handlowym, do końca danego dnia targowego.

§8

 1. Na Targowisku zabrania się:

1) prowadzenia sprzedaży poza punktami sprzedaży wyznaczonymi przez prowadzącego Targowisko,

2) wystawiania towaru poza granice wyznaczonego stanowiska handlowego, z którego prowadzona jest sprzedaż,

3) przysłaniania towarem przeznaczonym do sprzedaży widoku sąsiadujących punktów sprzedaży,

4) samowolnej zmiany wskazanego punktu sprzedaży i wydzielonej powierzchni sprzedaży,

5) dokonywania przez sprzedających zamian stanowisk handlowych,

6) odstępowania stanowisk handlowych osobom trzecim,

7) montażu jakichkolwiek elementów przymocowanych na stałe do podłoża,

8) instalowania tymczasowych elementów konstrukcyjnych straganów w postaci lin, wieszaków, zadaszeń i innych mogących powodować utrudnienia w ruchu pieszych,

9) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 1. Na Targowisku zabrania się sprzedaży:

1) żywych zwierząt domowych i gospodarczych z wyłączeniem ryb,

2) napojów alkoholowych oraz papierosów,

3) nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych,

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych,

5) grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży,

6) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,

7) papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i monet,

8) rzeczy pochodzących z przestępstwa i co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży,

9) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie dla życia ludzkiego oraz artykułów zepsutych lub fałszywie oznaczonych,

10) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,

11) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§9.

 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzony jest handel.
 2. Sprzedający zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, prawa działalności gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Osoby prowadzące działalność handlową na Targowisku zobowiązane są do poddania się kontroli przez osoby do tego upoważnione.
 4. Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia sprzedaży i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym.
 5. Zabrania się pozostawiania na terenie Targowiska i w najbliższym otoczeniu po godzinach jego funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń handlowych poza miejscem do tego wyznaczonym.
 6. Za znajdujące się na terenie Targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada sprzedający.
 7. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
 8. Osobie prowadzącej działalność handlową na terenie Targowiska nie wolno ustawiać obiektów i urządzeń, które nie są związane z prowadzoną działalnością.

Rozdział IV.

Opłaty na targowisku miejskim

§10

 1. Handlujący na Targowisku zobowiązani są do uiszczenia opłat według stawek ustalonych w uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
 2. Poboru opłat dokonuje Inkasent.
 3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie, które należy zachować do chwili opuszczenia Targowiska i okazać do kontroli na żądanie uprawnionych podmiotów.
 4. Brak posiadania dowodów uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3 pociąga za sobą obowiązek jej uiszczenia lub zakaz handlu na zajmowanym stanowisku w danym dniu.

Rozdział V.

Przepisy porządkowe

§ 11

 1. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Stalowej Woli. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, bezpośredni nadzór sprawuje prowadzący Targowisko, który jest również odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy.
 2. Prowadzący Targowisko jest obowiązany:

1) czuwać nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu i wydawać polecenia w celu usunięcia uchybień i niedociągnięć,

2) wstrzymać sprzedaż towaru objętego zakazem sprzedaży lub do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia i jednocześnie zawiadomić właściwy organ sanitarny lub inny właściwy organ o wstrzymaniu sprzedaży towaru,

3) utrzymywać obiekty i nawierzchnię placu targowego w należytym stanie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr…….. Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia……….2019 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO

„MÓJ RYNEK”– hala owocowo – warzywna

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” – hala owocowo – warzywna, zwanego dalej „Targowiskiem” i związane z tym prawa i obowiązki osób prowadzących działalność handlową i osób z niego korzystających

§2.

 1. Właścicielem Targowiska jest Gmina Stalowa Wola.
 2. Nadzór nad Targowiskiem sprawuje Prezydent Miasta Stalowej Woli.
 3. Administratorem Targowiska jest Zakład Administracji Budynku z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 7a w Stalowej Woli zwany w dalszej części „Administratorem”.
 4. Targowisko obejmuje halę owocowo-warzywną „Mój Rynek” znajdującą się w Stalowej Woli przy ulicy Okulickiego.
 5. Targowisko czynne jest codziennie z wyjątkiem niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od poniedziałku do piątku od 600 do 1800, a w soboty od 600 do 1400.
 6. Czas i dni otwarcia Targowiska mogą ulec zmianie na wniosek handlujących.

§3

Targowisko powinno posiadać:

1) tablicę informacyjną o treści „Mój Rynek” – hala owocowo – warzywna z informacją, że budowa Targowiska jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i oznaczona zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2014-2020 oraz oznaczona unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r..

2) tablicę informacyjną na, której zamieszczone zostaną informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, nazwa i adres właściciela oraz Administratora, numery telefonów, wysokość opłat, regulamin oraz aktualne ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

Rozdział II.

Warunki uczestnictwa w targu

§4.

 1. Uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży na Targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, osoby prawne bądź grupy osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem uiszczenia opłat związanych z prowadzeniem działalności handlowej na terenie Targowiska.
 2. Rolnikiem, o którym mowa w ust. 1 jest rolnik w rozumieniu § 4 pkt 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1230 ).

§5.

 1. Sprzedaż na Targowisku odbywa się w miejscach handlowych do tego wyznaczonych.
 2. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca lub obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.
 3. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

Rozdział III.

Towary dopuszczone do sprzedaży na Targowisku

§6.

 1. Na Targowisku dozwolona jest sprzedaż:

1) warzyw i owoców,

2) mięsa i przetworów mięsnych,

3) drobiu bitego i przetworów drobiowych,

4) ryb i przetworów rybnych,

5) mleka i przetworów mlecznych,

6) tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,

7) jaj konsumpcyjnych,

8) miodu,

9) kwiatów, sadzonek i drzewek owocowych,

10) rękodzieła artystycznego i użytkowego.

 1. Powierzchnia handlowa Targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych zajmuje 74,13% powierzchni handlowej.
 2. Powierzchnia handlowa Targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego zajmuje nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% powierzchni handlowej Targowiska.
 3. Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§7.

Na Targowisku zabrania się sprzedaży:

1) żywych zwierząt domowych i gospodarczych z wyłączeniem ryb,

2) napojów alkoholowych oraz papierosów,

3) nafty, benzyny, spirytusu przemysłowego, trucizn oraz środków leczniczych,

4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

5) grzybów świeżych, suszonych i przetworów grzybowych z wyjątkiem zakwalifikowanych do sprzedaży,

6) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,

7) papierów wartościowych, zagranicznych banknotów i monet,

8) rzeczy pochodzących z przestępstwa i co do, których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży,

9) artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie dla życia ludzkiego oraz artykułów zepsutych lub fałszywie oznaczonych,

10) towarów nie posiadających wymaganych oznaczeń i atestów,

11) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§8.

Na Targowisku zabrania się:

1) handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, a w szczególności w znajdujących się na terenie Targowiska ciągach komunikacyjno – pieszych, drogach przeciwpożarowych,

2) wprowadzania psów ( nie dotyczy psów przewodników),

3) prowadzenia działalności handlowej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

4) prowadzenia gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

5) zaśmiecania i zanieczyszczania Targowiska,

6) spożywania alkoholu i palenia papierosów,

7) parkowania na Targowisku pojazdów mechanicznych, w miejscach które nie są do tego wyznaczone,

8) zakłócania porządku publicznego i spokoju,

9) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych.

Rozdział IV.

Przepisy porządkowe

§9.

 1. Bezpośredni nadzór nad Targowiskiem pełni Administrator, który odpowiedzialny jest również za stan sanitarno – porządkowy Targowiska.
 2. Administrator zobowiązany jest do zarządzania Targowiskiem, zgodnie z Regulaminem Targowiska, zaleceniami Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Administrator jest obowiązany w szczególności do:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Targowiska Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” – hala owocowo – warzywna informacji o obowiązujących na Targowisku opłatach,

2) czuwania nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień i niedociągnięć,

3) nadzoru nad przestrzeganiem wyznaczonych dni targowych oraz godzin otwarcia i zamknięcia Targowiska,

4) utrzymania w należytym stanie terenu Targowiska i nawierzchni w hali oraz w obrębie do 3 m od budynku hali,

5) pobierania opłat oraz innych należności z tytułu powadzenia handlu na Targowisku i kontrolę ich uiszczania,

6) wyznaczenia, oznakowania i utrzymania na terenie Targowiska drożności ciągów komunikacyjnych, dróg przeciwpożarowych,

7) dbania o estetykę i wygląd Targowiska,

8) wstrzymania sprzedaży towarów objętych zakazem sprzedaży i zawiadomienia właściwych służb publicznych o wstrzymaniu sprzedaży.

 • 10.
 1. Osoba prowadząca sprzedaż na Targowisku zobowiązana jest uwidocznić ceny na towarach oferowanych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.
 2. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym (metr, kilogram, litr i ich pochodne).
 3. Narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia prawidłowej i rzetelnej czynności ważenia i mierzenia.
 4. Za aktualną legalizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.
 5. Każdy sprzedający odpowiada za jakość sprzedawanych przez siebie towarów.

a11.

 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnienia w czasie sprzedaży utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzony jest handel.
 2. Sprzedający zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, porządkowych, przeciwpożarowych, dotyczących praw konsumenta, prawa działalności gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Osoby prowadzące działalność handlową na Targowisku zobowiązane są do poddania się kontroli przez osoby do tego upoważnione.
 4. Po zakończeniu sprzedaży miejsce prowadzenia sprzedaży i najbliższe jego otoczenie powinno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym.
 5. Zabrania się pozostawiania na terenie Targowiska i w najbliższym otoczeniu po godzinach jego funkcjonowania wózków, skrzynek, stołów i innych urządzeń handlowych poza miejscem do tego wyznaczonym.
 6. Za znajdujące się na terenie Targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada sprzedający.
 7. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
 8. Osobie prowadzącej działalność handlową na terenie Targowiska nie wolno ustawiać obiektów i urządzeń, które nie są związane z prowadzoną działalnością.

Rozdział V.

Opłaty na targowisku miejskim

§12.

 1. Handlujący na Targowisku zobowiązani są do uiszczenia opłat według stawek ustalonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 2. Poboru opłat dokonuje Administrator.
 3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie, które należy zachować do chwili opuszczenia Targowiska i okazać do kontroli na żądanie uprawnionych podmiotów.
 4. Brak posiadania dowodów uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3 pociąga za sobą obowiązek jej uiszczenia lub zakaz handlu na zajmowanym stanowisku w danym dniu.
 5. Sprzedaż na Targowisku w wyznaczonych miejscach, które mogą być przypisane konkretnemu handlującemu, prowadzona jest pod warunkiem comiesięcznego potwierdzenia zainteresowania tym miejscem, składanego do końca danego miesiąca w siedzibie Administratora i zawarcia w tym zakresie stosownej umowy.
 6. Administrator jest upoważniony do zawarcia umów dzierżawy powierzchni pod pawilony handlowe oraz innej powierzchni handlowej służącej do stałej sprzedaży.
 7. W okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego płatności końcowej na rzecz Gminy Stalowa Wola koszt dzierżawy pawilonów i innych powierzchni dla rolników oraz opłaty rezerwacyjnej obniża się o co najmniej 25 % od kosztów ich ponoszenia przez inne podmioty.
 8. Wszyscy prowadzący sprzedaż i niekorzystający ze stałych pawilonów oraz innych powierzchni handlowych przeznaczonych do dzierżawy, są zobowiązani do uiszczania dziennej opłaty za rezerwację i udostępnianie miejsc na Targowisku.
 9. Dopuszcza się możliwość zapłaty za rezerwację miejsca na okres dłuższy niż jeden dzień.
 10. W przypadku niezajęcia do godziny 800 zarezerwowanego miejsca, Administrator może odstąpić to miejsce innej osobie chcącej prowadzić sprzedaż w tym dniu. Za udostępnienie miejsca Administrator pobiera dzienną opłatę rezerwacyjną zgodnie z cennikiem.
 11. Czynsz dzierżawny i opłaty rezerwacyjne pobierane są niezależnie od należności o charakterze cywilnoprawnym, przewidzianych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm).

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§13.

 1. Użytkownicy Targowiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych i obowiązujących przepisach prawa.
 2. Winni naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
 3. Osoba naruszająca przepisy niniejszego Regulaminu może zostać usunięta z Targowiska.

§14

Każdorazowa zmiana przepisów Regulaminu Targowiska dokonywania będzie w trybie ustalonym do jej uchwalenia.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski