Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

17 sierpnia 2023 r.  Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego zakazującą działania w szkołach organizacji, które chcą „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”. Projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Chrońmy dzieci” został złożony w lipcu. Pełnomocniczką komitetu i twarzą kłamliwej ustawy jest radna PiS ze Stalowej Woli Karolina Paleń. Projekt ustawy nazywany jest przez media „Lex Czarnek 3.0”.

Nauczyciele i eksperci alarmują, że to ograniczy obecność organizacji pozarządowych w szkołach, a PiS walczy z wymyślonym problemem. Nie ma w Polsce organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, nie ma w Polsce edukatorów, którzy w swoich celach czy w swoich działaniach mają seksualizację dzieci. Nie ma czegoś takiego. To jest problem wymyślony przez ministra Czarnka i jego środowisko.

Radna, która nie widzi przemocy w rodzinach, za ścianą domów, nie widzi seksualizacji w rodzinach dopatruje się seksualizacji w szkołach, co jest kłamstwem.

Radna PiS Karolina Paleń podczas prezentacji ustawy Lex Czarnek

Radna PiS Karolina Paleń
podczas prezentacji ustawy Lex Czarnek

Radna moim zdaniem celowo wprowadza w błąd opinię publiczną kłamiąc mówiąc, że ZAUWAŻYŁA zagrożenia są w szkole i w przedszkolu: „Współczesny świat niesie wiele zagrożeń dla naszych najmłodszych. Coraz więcej słyszymy o próbach samobójczych wśród dzieci, o agresji wśród dzieci oraz ich problemach psychologicznych. My jako dorośli, my jako specjaliści pracujący z dziećmi musimy się z tym zmierzyć i musimy temu przeciwdziałać. Jednakże zauważyliśmy jeszcze jedno bardzo poważne zagrożenie którym jest seksualizacja naszych dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.”

Pani radna Paleń zaznaczyła, że zauważyła i to słowo bardzo mnie zaniepokoiło, ponieważ jeżeli tak jest rzeczywiście, a radna o tym wie w której szkole występuje seksualizacja. Jeżeli wie, powinna jak najszybciej zawiadomić prokuraturę o tych czynach. Ukrywa to !!

Więc postanowiłem sam zbadać czy w naszych szkołach stalowowolskich czy występuje takie zjawisko, które dostrzegła radna klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Stalowej Woli. Co odpisały mi szkoły w naszym mieście, które oskarża radna PiS o seksualizacje dzieci ?

Ze względu na dobro pedagogów szkół nie będę pisał, z której szkoły pochodzi dana odpowiedź, a numeracja nie jest numeracją szkoły. Pan Lucjusz Nadbereżny to bardzo złośliwy człowiek jakiego państwo nie znacie. Zrobi wszystko, aby zniszczyć człowieka jeżeli szkodzi partii PiS.

 Odpowiedź szkoły 1:

Nie wiem, co miała na myśli Pani Przewodnicząca mówiąc o seksualizacji w szkołach i przedszkolach, ale to nie jest tak, że jeśli Pani coś „zauważa” to „musi tak być” i to w kontekście naszych placówek. Seksualizacja to bardzo obszerne pojęcie a sposoby rozumienia tego terminu oraz jego zakres są wciąż dyskutowane. Może to być zarówno eksponowanie nagości, jak i dostęp do treści pornograficznych w Internecie czy telewizji, czy chociażby wartościowanie osoby na podstawie jej atrakcyjności seksualnej. Jeśli potraktujemy seksualizację jako narażenie dziecka na treści nieodpowiednie, to w szkole takie zjawiska nie występują.

 Odpowiedź szkoły 2:

W odpowiedzi na maila dotyczącego „seksualizacji dzieci” dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr ….. w Stalowej Woli informuje, że zgodnie z moją wiedzą na terenie placówki nie dochodzi do sytuacji, w których uczniowie poddawani byliby seksualizacji. Nie posiadam informacji, aby uczniowie oglądali na terenie szkoły zdjęcia pornograficzne, przynosili gadżety lub byli narażeni przez rówieśników czy osoby dorosłe na poznanie treści nieodpowiednich, niezrozumiałych dotyczących ich seksualności.

Statut szkoły zawiera informacje o stroju uczniowskim, który ma być nie tylko schludny i estetyczny, ale nie może być zbyt skąpy, pedagodzy zwracają uwagę uczniom niestosującym się do zapisów statutu w tym zakresie.

W statucie mamy również zapisany całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych, to pozwala na monitorowania korzystania z Internetu, w tym z treści niepożądanych na terenie placówki, uniemożliwia robienie niestosownych zdjęć itp.

Treści przekazywane na lekcjach wychowania do życia w rodzinie są zgodne z podstawą programową, zajęcia prowadzi doskonale do tego przygotowany pedagog, 96% udział uczniów w tych zajęciach świadczy o zaufaniu rodziców do szkoły i potrzebie podejmowania edukacji w tym zakresie.

Program wychowawczo – profilaktyczny zawiera m.in. profilaktykę prozdrowotną – informowanie o zagrożeniach, np. uzależnienie od Internetu, prowadzenie zajęć profilaktycznych, dotyczących radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym asertywności, przeciwdziałanie cyberprzemocy itp.

Od ośmiu lat bierzemy udział w programie „Archipelag Skarbów”, którego jednym z celów jest wzmacnianie przekazu wychowawczego rodziców, podkreślanie wagi więzi z rodzicami i rodziną oraz pomoc w zrozumieniu dobrych strony rodzicielskich wymagań. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki

jednocześnie. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazuje znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczy jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Odpowiedź szkoły 3:

w odpowiedzi na Pańskie zapytanie, uprzejmie informuję, że w naszej szkole nie miały miejsca sytuacje, które można by określić seksualizacją dzieci.Zagadnienia dotyczące seksualności człowieka są poruszane wyłącznie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Przedmiot ten jest realizowany w klasach IV – VIII zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym programem nauczania i treściami zawartymi w podręczniku posiadającym numer dopuszczenia MEN: 920/3/2019.We wrześniu nauczyciel przedmiotu spotyka się z rodzicami i przedstawia im treści, które będą omawiane podczas lekcji, a każdy rodzic ma możliwość podjęcia indywidualnej decyzji czy jego dziecko będzie na zajęcia uczęszczało.

Odpowiedź szkoły 4:
W odpowiedzi na powyższe informuję, że nie występuje zjawisko seksualizacji w PSP nr … w Stalowej Woli.

Odpowiedź szkoły 5:
Szanowny Panie Radny! Odpowiadając na Pana zapytanie, na podstawie posiadanej wiedzy, obserwacji z perspektywy zawodowej ale również doświadczania szkoły z perspektywy rodzica odpowiem, że nie znane są mi zdarzenia mające znamiona seksualizacji dzieci w placówkach oświatowych w Stalowej Woli.Dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna są mocno wyczuleni na te aspekty, mając tez na względzie naturalny proces dojrzewania seksualnego młodego człowieka, który w tej sferze rozpoczyna się już w wieku przedszkolnym.W związku z tym w sposób należyty i staranny formułowane są treści edukacyjne, sposób wypowiedzi czy przekazu obrazkowego. Również dokumenty szkolne, w tym Statuty, są tak opracowane aby właściwie kształtować pożądane wzorce zachowań i postaw (np. odpowiedni strój).Do tej pory nie otrzymałam żadnej interwencji od rodziców, uczniów czy innych zainteresowanych osób w kontekście zdarzeń wskazujących na zjawiska seksualizacji w środowisku.Z zacytowanej przez Pana wypowiedzi nie można wywnioskować czy stwierdzane zjawiska seksualizacji mają miejsce w Stalowej Woli. Myślę, że istotę i kontekst wypowiedzi najlepiej wyjaśniłby jej autor.

Odpowiedź szkoły 6:
W moim przekonaniu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr ….. nie dochodzi do seksualizacji uczniów. W szkole obowiązują ścisłe zasady korzystania z telefonów komórkowych, zgodnie ze Statutem Szkoły. Nie mamy takiej informacji, aby uczniowie przekazywali sobie zdjęcia pornograficzne, robili w szkole niestosowne fotografie, przynosili niestosowne gadżety oraz nie wartościują drugiej osoby przez pryzmat atrakcyjności seksualnej. Nie wprowadzamy uczniów we wczesne doświadczenia seksualne, prowadzimy wychowanie do życia w rodzinie zgodnie z podstawą programową. Realizujemy rekomendowany program „Archipelag Skarbów”, którego głównym celem jest ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).

W szkole nie organizujemy wyborów „miss”, ani przebierania dziewcząt w dorosłe kobiety i nakładanie makijażu. Prowadzimy pedagogizację rodziców i uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Jak Państwo widzą radna Karolina Paleń nie tylko kłamie ale jest najmniej aktywną radną w tej kadencji rady zgodnie z dokumentacją Rady Miejskiej umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej ( https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1644 ), radna złożyła w ciągu całej kadencji tylko 3 wnioski, niektórzy mówią, że nie wiedzą nawet jaki ma głos. Dość, że kłamie mówiąc, że zauważyła seksualizację dzieci to jeszcze nie zgłasza tego problemu do Prokuratury tylko zataja przestępstwo i do tego stała się marionetką ministra Czarnka i ustawy Lex Czarnek.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski