Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

W dniu 3 stycznia 2022 r. radni Klubu Radnych Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego Dariusz Przytuła, Renata Butryn i Damian Marczak uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Rzeszowa Konradem Fiołkiem, w spotkaniu uczestniczyła również z Pani Natalia Hul – koordynator ds. dostępności.

Od lewej: radny Przytuła, Butryn, Natalia Hul, radny Marczak

Od lewej: radny Przytuła, Butryn, Natalia Hul, radny Marczak

Pani Natalia Hul od 2010 r. współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami, m.in. z Podkarpackim Stowarzyszeniem Głuchych, jako wolontariuszka, wspierając osoby z niepełnosprawnością w obszarze rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej. Jest tłumaczką języka migowego i często wspomaga fundacje podczas różnego rodzaju konferencji. Opiekuje się również niesłyszącymi studentami rzeszowskich uczelni. Dotąd pracowała jako wykładowczyni języka migowego oraz języka angielskiego. Od najmłodszych lat przebywa z osobami z niepełnosprawnościami, dlatego jest świadoma wyzwań i wrażliwa na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta Rzeszowa,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Niestety w Stalowej Woli nie funkcjonuje osoba przeznaczona tylko dla osób z niepełnosprawnością. Na jednej z komisji przy Radzie Miejskiej

Spotkanie radnych SPS z prezydentem Rzeszowa Konradem Fiołkiem

Spotkanie radnych SPS z prezydentem Rzeszowa

przypadkowo radni dowiedzieli się, że taką funkcję pełni sekretarka sekretarza Miasta. Ale czy ma takie doświadczenie i znajomość języka migowego jak pani koordynator Natalia Hul z Urzędu Miasta w Rzeszowie ciężko stwierdzić, gdyż do tej pory to stanowisko było ukryte.

W dniu 7 stycznia radni SPS Przytuła, Butryn i Marczak złożyli do przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli interpelację o treści poniżej:

20 września 2019 weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a od 30 września 2020 – funkcjonują wyznaczeni koordynatorzy dostępności. Realizacja ustawy ma na celu  stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami, które są narażone na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność czy wiek (seniorzy) do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych (np. szkół, instytucji kultury, palcówek służby zdrowia, pływalni).

Należy podkreślić, że rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów. Projekt ustawy powstał we współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:

 • dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy
  z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku),
 • dostępności cyfrowej –  została kompleksowo uregulowana w ustawie
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  podmiotów publicznych,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) – m.in dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online.
Rozmowy ws. zadań Koordynatora ds. dostępności

Rozmowy ws. zadań Koordynatora ds. dostępności

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel ma prawo poinformować podmiot  publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi mogą także złożyć wnioski i skargi. Pozytywne rozpatrzenie skargi może skutkować nakazem zapewnienia dostępności, a niewywiązanie się z tego – nałożeniem kary pieniężnej.

Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebuje zapewnienia dostępności, aby załatwić swoją sprawę urzędową w danym podmiocie publicznym lub skorzystać z jego usług, może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Każdy podmiot publiczny zobowiązany był do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, sporządzić krótki raport o stanie zapewniania swojej dostępności.  Wypełniony raport trzeba opublikować na stronie BIP danego podmiotu (urzędu, szkoły, domu kultury, spółki wodociągowej, zarządu dróg miejskich itp.) lub stronie internetowej.

Na stronach MOSiR -u i miasta pojawiły się raporty o dostępności (z roku 2021) i w naszej ocenie, co najmniej w 50% budynki publiczne gminy nie spełniają ustawowych wymogów związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno – komunikacyjną.

 1. Jakie konkretne zadania zostały wykonane przez nasze miasto od 20 września 2019 roku w zakresie  dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej ?
 2. Jakie zadania do wykonania w zakresie zwiększenia ww. dostępności zostały zaplanowane na rok 2022 ?
 3. Czy wpłynęły skargi na brak dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej ze strony mieszkańców naszego miasta?
 4. Czy zostały złożone wnioski o zapewnienie dostępności i w jaki sposób zostały zrealizowane?

Więcej o koordynatorze ds. dostępności na stronie społecznościowej facebooka Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego w najbliższym czasie.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski