Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

20 listopada 2014 roku odbyła się ostatnia Sesja Rady Miejskiej kadencji 2010 – 2014. Ostatnim punktem obrad było podsumowanie mijającej kadencji.

Radni Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014

Radni Rady Miejskiej kadencji 2010 – 2014

Rada Miejska w Stalowej Woli w kadencji 2010 – 2014 pracowała zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym w składzie 23 radnych. W skład Rady zostali wybrani:

Jerzy Augustyn, Andrzej Barwiński, Maria Chojnacka, Jacek Czech, Adam Danaj, Joanna Grobel Proszowska, Małgorzata Ignarska, Jadwiga Jankiewicz, Elżbieta Komsa, Ewa Kosak, Antoni Kłosowski, Jerzy Majgier, Lucjusz Nadbereżny, Stanisław Ordon, Zbigniew Paszkiewicz, Dariusz Przytuła, Maria Rehorowska, Alfred Rzegocki, Jan Sibiga, Wiesław Siembida, Marek Surowiec, Rafał Weber, Franciszek Zaborowski

2 grudnia 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej na której dokonano wyboru przewodniczących Rady, którymi zostali Antoni Kłosowski – Przewodniczący, Stanisław Ordon – Wiceprzewodniczący, Dariusz Przytuła – Wiceprzewodniczący.

Zakres prac jakimi zajmowali się Radni obejmował szeroki wachlarz zagadnień będących w kompetencji samorządu terytorialnego – szczebla gminnego. Radni swoje decyzje wypracowywali pracując

w Komisjach stałych powołanych zgodnie ze Statutem Miasta. Dla rozwiązywania doraźnych zagadnień i opracowywania programów powoływane były zespoły problemowe składające się z Radnych, którym Rada Miejska powierzyła zagłębienie tematu i wypracowania stanowiska, które następnie było przyjmowane przez Radę.

Powołano zgodnie ze Statutem Miasta – 8 komisji stałych.

Komisja Budżetu i Finansów: Jerzy Augustyn – Przewodniczący Komisji, Jacek Czech, Jadwiga Jankiewicz, Joanna Grobel – Proszowska, Lucjusz Nadbereżny, Dariusz Przytuła, Maria Rehorowska, Wiesław Siembida.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska: Joanna Grobel Proszowska – Przewodnicząca Komisji, Maria Chojnacka, Małgorzata Ignarska, Stanisław Ordon, Zbigniew Paszkiewicz, Maria Rehorowska, Alfred Rzegocki, Jan Sibiga, Franciszek Zaborowski.

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia: Małgorzata Ignarska – Przewodnicząca Komisji, Maria Chojnacka, Ewa Kosak, Jerzy Majgier, Jan Sibiga.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta: Jadwiga Jankiewicz – Przewodnicząca Komisji, Joanna Grobel – Proszowska, Adam Danaj, Alfred Rzegocki, Wiesław Siembida, Rafał Weber, Franciszek Zaborowski.

Komisja Mieszkaniowa: Andrzej Barwiński – Przewodniczący Komisji, Ewa Kosak, Jerzy Majgier, Jan Sibiga, Marek Surowiec.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Jacek Czech – Przewodniczący Komisji, Andrzej Barwiński, Jerzy Augustyn, Adam Danaj, Jadwiga Jankiewicz, Elżbieta Komsa, Ewa Kosak, Maria Rehorowska, Rafał Weber.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Zbigniew Paszkiewicz – Przewodniczący Komisji, Elżbieta Komsa, Jerzy Majgier, Lucjusz Nadbereżny, Adam Danaj, Dariusz Przytuła, Marek Surowiec, Rafał Weber.

Komisja Rewizyjna: Lucjusz Nadbereżny – Przewodniczący Komisji, Jerzy Augustyn, Andrzej Barwiński, Jacek Czech, Wiesław Siembida, Marek Surowiec.

W mijającej kadencji Radni w kadencji 2010 – 2014, radni obradowali na 72 Sesjach Rady Miejskiej, w trakcie których podjęto 992 uchwały, złożono 233 wniosków w różnych sprawach.

Dla porównania w poprzednich kadencjach 2006 – 2010 odbyło się 77 sesji, w trakcie których podjęto 1238 uchwał. W kadencji 2002 – 2006 odbyło się 62 sesje, na których podjęto 924 uchwały,

a w kadencji 1998 – 2002 obradowano na 41 sesjach podejmując 807 uchwał.

Uwzględniając fakt, że przed podjęciem uchwał należało zapoznać się z zagadnieniami zawartymi w przedstawionych projektach uchwał, wprowadzić własne stanowisko w rozpatrywanej sprawie to przedstawiona przeze mnie statystyka wskazuje na niezbyt duże obciążenie w ciągu 4 lat naszej kadencji Rady Miejskiej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, której przewodniczącym jest Zbigniew Paszkiewicz – 18 komisji, tyle zostało zwołanych przez 4 lata posiedzeń komisji dla porównania z kadencją 2006 – 2010 tych komisji było 47.

Tematyka komisji związana była między innymi z:

– stanem bezpieczeństwa w mieście,

– problemami patologicznych uzależnień – narkomania, alkoholizm w środowisku miejskim, ze szczególnym uwzględnieniem występowania tych problemów w śród nieletnich,

– bezpieczeństwo i porządek w czasie imprez sportowych w mieście,

– analiza sieci placówek gastronomicznych w mieście z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu,

– dyskoteki w mieście i problemy porządku i bezpieczeństwa w tych lokalach i okolicy.

Najwięcej posiedzeń komisji 175, odbyła Komisja Mieszkaniowa pod przewodnictwem radnego Andrzeja Barwińskiego.

Rok 2011 – 29 posiedzeń, Komisja opiniowała wnioski 242 razy.

Rok 2012 – 27 posiedzeń – Komisja opiniowała wnioski 182 razy.

Rok 2013 – 31 posiedzeń – Komisja opiniowała wnioski 148 razy.

Rok 2014 ( do 31 października ) – Komisja opiniowała wnioski 20 posiedzeń – 98 razy.

To trudna i ciężka komisja, to w tej kadencji wprowadzono dyżury Komisji Mieszkaniowej odbywające się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Do zadań komisji należało między innymi:

– opiniowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego,

– sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do przydziału lub zamiany mieszkania,

– rozpatrywanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu pracy Komisji i przedkładanie Radzie opinii,

– wizje lokalne w zasobach komunalnych Gminy Stalowa Wola,

Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem Joanny Grobel Proszowskiej odbyła 49 posiedzeń.

Tematyka komisji związana była między innymi z:

– rządowym projektem Ustawy zmianie Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

– problemy związane z kanalizacją deszczową w mieście,

– realizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami,

– realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska,

– problemy składowiska odpadów niebezpiecznych przejęte przez Miasto od HSW S.A.

– inwestycje infrastrukturalne w mieście realizowane przy wsparciu zewnętrznych środków pomocowych,

– zieleń w mieście,

– obwodnica miasta,

– udostępnienie terenów pod budownictwo wielorodzinne na osiedlach Karnaty, Nad Bełkiem).

Komisja Budżetu i Finansów pod przewodnictwem Jerzego Augustyna, obradowała 46 razy .

Tematyka komisji związana była ściśle z budżetem miasta, obejmowała między innymi:

– opiniowanie budżetu Miasta i jego realizacji,

– analizę sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych,

– rozpatrywaniem projektów uchwał dotyczących działalności finansowej Miasta i przedkładanie Radzie opinii odnośnie bieżących uchwał.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała pod przewodnictwem Jacka Czecha na 39 spotkaniach.

Komisja zajmowała się w szczególności tematyką:

– Pracą przedszkoli, szkół i pozostałych jednostek oświatowych należących pod Gminą Stalowa Wola,

– analizą sytuacji finansowej przedszkoli,

– remonty jednostek oświaty i kultury, w tym Miejskiego Domu Kultury,

– realizacje inwestycji w zakresie sportu, kultury fizycznej,

– analizą oferty edukacyjnej uczelni wyższych w Stalowej Woli na potrzeby lokalnego rynku pracy,

– analizą wyników nauczania, wyników egzaminów końcowych oraz osiągnięć sportowych w gimnazjach oraz w Liceum Samorządowym,

– analizą pracy bibliotek na terenie miasta,

– organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta pod przewodnictwem radnej Jadwigi Jankiewicz obradowała 37 razy. Tematyką posiedzeń komisji było m.in.:

– analiza działań promocyjnych realizowanych przez Gminę Stalowa Wola,

– analiza efektywności realizacji zadania własnego Gminy Stalowa Wola w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,

– analiza terenów inwestycyjnych Gminy Stalowa Wola,

– analiza funkcjonowania Inkubatora Technologicznego,

– realizacja założeń pomysłów biznesowych dostępnych na terenie Gminy,

– analiza z zakresu pomocy prawnej dla przedsiębiorców,

– wprowadzenie przez Gminę Stalowa Wola ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,

– współpraca z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, kupców, rzemieślników,

– rozpatrywanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu pracy Komisji i przedkładanie Radzie opinii.

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia pod przewodnictwem radnej Małgorzaty Ignarskiej obradowała 30 razy, a jej tematyka obejmowała:

– analiza sprawozdań jednostek gminnych z zakresu pomocy społecznej, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

– analiza stanu bezrobocia w mieście oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

– opiniowanie projektów uchwał związanych z zagadnieniami zakresu pracy Komisji,

– informacja przebiegu realizacji budowy hospicjum w mieście – aktualne działania i dalsza perspektywa,

– analiza opieki nad osobami starszymi – stan faktyczny, zakres potrzeb,

– sytuacja schroniska dla bezdomnych mężczyzn – perspektywy rozbudowy,

– analiza wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stalowa Wola,

– analiza profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, dopalacze),

– analiza opieki zdrowotnej w szkołach, w tym gabinety higienistek szkolnych, opieka ogólnolekarska

i stomatologiczna,

– sprawozdanie z dożywiania uczniów w szkołach,

– analiza świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych oraz innych form pomocy rodzinie,

– analiza informacji z zakresu stypendiów socjalnych dla uczniów szkół stalowowolskich,

– przyjęcie sprawozdania z zakresu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli,

– analiza realizacji Programu współpracy miasta z podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i zdrowia.

Komisja rewizyjna, zajmowała się kontrolą działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych miasta w zakresie zleconym przez Radę Miejską

Komisja Rewizyjna w minionej kadencji zajmowała się:

– rozpatrywaniem skarg wnoszonych przez mieszkańców,

– kontrolą w zakresie gospodarki zasobami mieszkalnymi i lokalami

– kontrolą w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej za lata 2008 – 2010

– rozpatrzeniem skargi zgłoszonej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr 15 przy

ul. Metalowców w Stalowej Woli – przeprowadzenie kontroli w Miejskim Zakładzie Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zakresie określonym w skardze.

– kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresach wnoszonych skarg,

– opiniowanie wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola i uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

Każda komisja opiniowała projekt Uchwały budżetu miasta na dany rok, komisje miały również charakter wyjazdowy na terenie miasta, gdzie radni mieli okazje osobiście oceniać sytuacje w jednostkach podległych Gminie Stalowa Wola.

W mijającej kadencji Rady Miejskiej, Radni spotykali się również na sesjach uroczystych organizowanych dla uczczenia świąt państwowych. W trakcie kadencji występowały potrzeby zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., a więc tzw. sesji nadzwyczajnych, a podstawowym powodem ich organizowania była potrzeba zabezpieczenia w budżecie Miasta środków na własne udziały do składania o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych oraz przenoszenie zaoszczędzonych środków z przetargów na inne ważne cele inwestycyjne.

Radni pełnili również dyżury w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 15:30, średnio dwa razy w roku, natomiast przewodniczący Rady pełnili dyżury średnio 17 razy w ciągu roku, każdy z przewodniczących Rady.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski