Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

19 września 2013 roku Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła powołał Zespół do pracowania Programu Karty Dużych Rodzin. W dniu 29 września 2014 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę Programu Karty Dużej Rodziny 3+. Dariusz Przytuła przygotował projekt uchwały na której powołany zespół bazował się i wprowadzał zmianki. Dużą rolę odegrała stalowowolska rodzina Pani Katarzyna i Piotr, rodzice czwórki dzieci, którzy doradzali radnemu Przytule w tworzeniu pierwotnej wersji uchwały. Uchwała zakłada zniżki i rabaty w instytucjach gminy Stalowa Wola jak Muzeum Regionalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Za miesiąc jak uchwała wejdzie w życie, rodziny wielodzietne, których w Stalowej Woli jest przeszło 3300, będą mogli składać wnioski o Stalowowolską Kartę Dużych Rodzin.

Stalowowolska Karta Dużej Rodziny

Stalowowolska Karta Dużej Rodziny

Kto może ubiegać się o kartę?

– Rodziny wielodzietne 3+ i rodziny zastępcze z terenu gminy Stalowa Wola.

– Karta może być wydana, na podstawie wniosku, każdemu z członków rodziny wielodzietnej, rodzicom lub opiekunom oraz dzieciom w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

Gdzie można otrzymać wniosek o kartę Dużych Rodzin?

– Wniosek powinien zostać złożony przez co najmniej jednego z rodziców albo opiekunów prawnych.

– Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1,

– Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia.

– Karta wydawana jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1 w godzinach urzędowania ośrodka.

– Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać wnioskodawca, lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia.

Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 36 miesięcy od daty wydania.

Zasady użytkowania Karty

– Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna  lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

– Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień
i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli (www.stalowawola.pl).

– Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

– Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.

– Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieuprawnionym osobom.

– W razie stwierdzenia odstąpienia karty nieuprawnionym osobom, uczestnicząca w Programie rodzina traci możliwość korzystania z Programu.

– Urząd Miasta Stalowej Woli i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez użytkownika nieuprawnionym osobom.

– W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski