Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli kadencji 2006–2010, 2010–2014
Ekonomista, fotograf, komentator samorządowy

RAZEM ZMIENIAMY POWIAT

Zespół KWW Niezależne Porozumienie Samorządowe tworzą doświadczeni profesjonaliści i samorządowcy. Reprezentujemy większość środowisk zawodowych, społecznych. Jesteśmy partnerami w dialogu społecznym z mieszkańcami powiatu. Wiemy jak wspólnie pielęgnować i rozwijać powierzone nam skarby: edukację, zdrowie, pracę, infrastrukturę, naturę.

EDUKACJA

Edukacja jest podstawowym narzędziem zmiany społecznej i ekonomicznej. Powiat Stalowowolski posiada skarb, jakim są szkoły ponadgimnazjalne. Najważniejsze wydarzenia mijającej kadencji to: powstanie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Centrum Edukacji Zawodowej, przebudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, poprawa warunków pracy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poprzez przeniesienie do większych budynków.

Szeroka oferta kierunków kształcenia, bogate tradycje szkół, profesjonalna kadra nauczycielska oraz inwestycje są wartościami, które razem tworzą w Stalowej Woli silny ośrodek edukacyjny przyciągający uczniów nie tylko z miast i gmin Powiatu Stalowowolskiego, ale i z dalszych terenów. Aby rozwinąć ten pozytywny trend oraz zmierzyć się ze skutkami procesów demograficznych, proponujemy:

 • rozwój szkolnictwa zawodowego
 • dalsze inwestycje w bazę dydaktyczną szkół
 • wspieranie rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego
 • kontynuowanie termomodernizacji szkół
 • wypracowanie modelu współpracy: szkoły – PUP – przedsiębiorcy
 • dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty
 • opracowanie systemu darmowej komunikacji lokalnej dla uczniów i studentów

 

ZDROWIE

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w ciągu ostatnich czterech lat uruchomiono Dzienny Oddział Psychiatrii, zmodernizowano Oddział Neonatologiczny i Położniczy, zakupiono nowy mammograf.

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym kontynuowana będzie restrukturyzacja, przy zachowaniu następujących priorytetów:

 • utrzymanie roli Szpitala jako wiodącego ośrodka leczenia chorób sercowo – naczyniowych
 • tworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 • utrzymanie i dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych wymogów Państwowego Ratownictwa Medycznego (budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz pozostałe prace adaptacyjne)
 • utworzenie oddziału geriatrii
 • rozbudowa pawilonu psychiatrycznego

oraz

 • pozyskanie środków unijnych dla modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego we współpracy z Gminą Stalowa Wola, w ramach projektu rewitalizacji dzielnicy Rozwadów

Wsparciem dla ochrony zdrowia będzie realizacja dokumentu strategicznego pt. „Program Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”, na który składają się:

 • inicjowanie akcji edukacyjnych dla mieszkańców z zakresu profilaktyki
 • organizacja dni otwartych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • inicjowanie programów zdrowotnych,
 • promowanie aktywnego trybu życia wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • pełne wykorzystanie potencjału sportowo-rekreacyjnego Powiatu Stalowowolskiego
 • wsparcie organizacji pozarządowych promujących zdrowie na terenie całego Powiatu
 • stworzenie i wdrożenie Programu Ścieżek Biegowych Powiatu Stalowowolskiego
 • rozwój ścieżek rowerowych w Powiecie Stalowowolskim

oraz

 • powstanie ośrodka dziennego pobytu oraz bazy dla organizacji pozarządowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej we współpracy z Gminą Stalowa Wola, w ramach projektu rewitalizacji dzielnicy Rozwadów

 

PRACA

Przywracanie bezrobotnych na rynek pracy, zapobieganie długotrwałemu bezrobociu zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 55+ to główne cele działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Problemy w tej dziedzinie zamierzamy rozwiązywać poprzez:

 • poszerzenie form aktywizacji zawodowej oraz poprawa jej efektywności przy pomocy projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020
 • wspieranie przedsiębiorczości, spółdzielczości
 • współpraca ze szkołami, przedsiębiorcami w celu opracowania programów praktyk i staży
 • współpraca z uczelniami wyższymi w Stalowej Woli w zakresie potrzeb rynku pracy a kierunkami kształcenia proponowanymi przez uczelnie
 • współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniami skupiającymi seniorów w zakresie powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych 55+ oraz organizacji form edukacyjnych przygotowujących ich do nowych  zawodów
 • analiza zmian na rynku pracy

INFRASTRUKTURA

W tej dziedzinie naturalnym jest kontynuacja działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na drogach oraz usprawnienie komunikacji samochodowej na terenie Powiatu Stalowowolskiego. Szczególnie skupimy się na:

 • modernizacji ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej
 • modernizacji kolejnego odcinka ulicy Poniatowskiego: od ul. KEN do ronda przy ul. Czarnieckiego wraz z budową ścieżki rowerowej
 • kontynuowaniu modernizacji dróg w gminach wiejskich, a zwłaszcza na terenach popowodziowych
 • dokończeniu budowy wałów przeciwpowodziowych na Wiśle i Sanie
 • zwiększenie zakresu melioracji

 

 NATURA

Nasz powiat to „zielony powiat”, gdyż blisko 60% jego powierzchni to lasy, a 30% to pola orne i łąki. Jest pięć rezerwatów przyrody oraz tereny objęte programem Natura 2000. Zdecydowanie jest to jeden z największych atutów do promocji Powiatu Stalowowolskiego, wymagający jednak opracowania strategii działania w celu stworzenia regionalnych produktów turystycznych. Z drugiej strony należy zminimalizować straty na terenach rolniczych oraz związanych z prowadzoną hodowlą, które niszczone są przez bytującą w danym miejscu zwierzynę.

W celu ochrony zasobów naturalnych oraz ich wykorzystania dla działalności gospodarczej planujemy:

 • wspieranie działalności gospodarczej charakterystycznej dla terenów leśnych: pszczelarstwo, rolnictwo, przemysł drzewny, agroturystyka, hodowla ryb
 • zapobieganie tworzeniu i utrzymywaniu się ugorów
 • współpraca z Lasami Państwowymi, ARiMR, KRUS
 • współpraca z powiatami sąsiednimi, a szczególnie Janowskim, w celu wypracowania wspólnych produktów turystycznych opartych na kulturze regionu lasowiackiego oraz zasobach Puszczy Sandomierskiej, Lasów Janowskich
 •  minimalizowanie szkód dzikiej zwierzyny, a szczególnie bobrów
 • prowadzenie edukacji ekologicznej, likwidacja dzikich wysypisk
 • zwiększenie nakładów na kontynuowanie usuwania azbestu.

NAJWAŻNIEJSZY JEST MIESZKANIEC POWIATU

Wszystkie działania prowadzą do jednego celu: najważniejszy jest mieszkaniec Powiatu a programy mają służyć poprawie jakości życia na naszym terenie. Aby proces ten odbywał się skuteczniej, planujemy:

współpracę z  organizacjami pozarządowymi, promowanie idei ich działania

współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami, uczelniami, organizacjami społecznymi w celu powiększenia efektu synergii

ustanowienie konieczności ustalania planów rozwoju z mieszkańcami, wypracowanie metod konsultacji, np. dyżury radnych powiatowych nie w budynku Starostwa, ale w gminach i instytucjach na terenie całego Powiatu.

 

Mamy nadzieję, ze realizacja takiego programu uwiarygodni nasze hasło wyborcze:

Haslo - [Razem Zmieniamy Powiat]04

Bądź widoczny!
Budżet Obywatelski